Medezeggenschap

Ouders en medewerkers hebben invloed op het beleid van Stichting Gewoon Speciaal en van onze scholen. Dat is wettelijk geregeld. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
 
De GMR houdt zich onder meer bezig met het meerjarige financiėle beleid, bescherming van persoonsgegevens, onderwijstijd, taakverdeling en -belasting van medewerkers, arbeidstijden- en verlofregeling medewerkers. Over sommige onderwerpen mag de GMR een advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar.

De GMR van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs bestaat per 1-1-2020 uit:

 
Martijn Kunnen
Oudergeleding De Wissel
voorzitter GMR
 
Karla van Donkersgoed
Personeelsgeleding De Wissel

 
Erika Dekker
personeelsgeleding Van Leersumschool          
 
Vacature
Oudergeleding Van Leersumschool
 
Judie Poels
personeelsgeleding De Kristal
 
Marcel van der Blom
Oudergeleding De Kristal
  
Janneke van Os
personeelsgeleding Het Anker/
Kady van Gelderen
personeelsgeleding Het Anker
 
Rik Berkulo 
Oudergeleding Het Anker                
Aziza Mhamdi
Personeelsgeleding de Stuifheuvel
Vacature
Oudergeleding de Stuifheuvel


Kristian Vlaardingerbroek 
Personeelsgeleding Berg en Bosch School
 
        

Vacature
Personeelsgeleding Berg en Bosch College
 
Roland Verkaik (adviseur)
Oudergeleding Berg en Bosch School
 

Rob de Goede
Oudergeleding Berg en Bosch College

 

 


                                  
   
   
   
   
   

Heeft u vragen over het werk van de GMR of wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen?
De GMR is per mail bereikbaar: gmr@gewoonspeciaal.com


Het GMR reglement ligt ter goedkeuring voor aan de GMR. Na goedkeuring zal het via een link op deze pagina beschikbaar zijn.