Medezeggenschap

Ouders en medewerkers hebben invloed op het beleid van Stichting Gewoon Speciaal en van onze scholen. Dat is wettelijk geregeld. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
 
De GMR houdt zich onder meer bezig met het meerjarige financiėle beleid, bescherming van persoonsgegevens, onderwijstijd, taakverdeling en -belasting van medewerkers, arbeidstijden- en verlofregeling medewerkers. Over sommige onderwerpen mag de GMR een advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar.

De GMR van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs bestaat per 1-1-2020 uit:

 
Vacature 
Oudergeleding De Wissel

 
Karla van Donkersgoed
Personeelsgeleding De Wissel

 
Erika Dekker
personeelsgeleding Van Leersumschool          
 
Elles Zink
Oudergeleding Van Leersumschool
 
Judie Poels
personeelsgeleding De Kristal
 
Marcel van der Blom
Oudergeleding De Kristal
  

Kady van Gelderen
personeelsgeleding Het Anker
 
Rik Berkulo 
Oudergeleding Het Anker                
Vacature
Personeelsgeleding de Stuifheuvel
Herman Polderman
Oudergeleding de Stuifheuvel
 

Kristian Vlaardingerbroek 
Oudergeledinggeleding Berg en Bosch School
 
        
Marthe Stalenhoef
Personeelsgeleding Berg en Bosch School
Dagmar Kolthof
Personeelsgeleding Berg en Bosch School
 
Vacature
Leerlingvertegenwoording Berg en Bosch College

Rob de Goede
Oudergeleding Berg en Bosch College
 

Roland Verkaik
adviseur

 


                                                                    

 


                                  
   
   
   
   
   

Heeft u vragen over het werk van de GMR of wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen?
Tijdelijk mailadres: info@gsonderwijs.nl


Het GMR reglement ligt ter goedkeuring voor aan de GMR. Na goedkeuring zal het via een link op deze pagina beschikbaar zijn.